Årsmöte 2017 

Årsmöte för 2016

Plats: Västra Backen, Villingsberg.

Datum:  Söndag 5-mars kl. 17:00

Agenda:

 1. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet.
 2. Genomgång protokoll från föregående årsmöte.
 3. Verksamhetsberättelse.
 4. Ekonomisk redovisning.
 5. Revisors utlåtande.
 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av styrelse
 8. Fastställande av föreningens firmatecknare.
 9. Villingsberg framtid och utveckling
 10. Väghållning, samfällighet.
 11. Status busshållplats
 12. Aktiviteter under 2017
 13. Övrigt

Årsmöte 2017

Protokoll: 2017-03-05

1)    Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet.

Till ordförande valdes Thord Larsson, till sekreterare Charlotte Weidt och till protokolljusterare Ove Johansson.

2)   Genomgång av protokoll från föregående årsmöte.

Föregående protokoll stämdes av , bl.a. ekonomin, status för busshållplatsen samt Byalagets kontaktlista, bör aktualiseras snarast.

3)     Verksamhetsberättelse för 2016.

 • Under året har det hållits 3 styrelsemöten och 1 årsmöte
 • 2-april, deltagande på Länsbygderådets årsmöte (Karlskoga)
 • 23-april, Vårröjning i Byn för vårbrasan.
 • 30-april, Vårbrasa, tipspromenad m.m.
 • 18-juni, Fisketävling med tipspromenad.
 • 1-aug. utökning beteshage för kor,Norhammar.
 • 13-sept. Studiebesök Våtsjötorps fisktrappa, elkraftverk.
 • 1-okt. Invignigning placering häradssten vid Skillnadsbron.
 • 1-nov, avveckling Byns lekpark, del av utrustning flyttades till campingen, Karusell, rushkana.
 • 12-nov, Höströj i Byn.
 • 27-nov. Historik träff Campingen, (diskussion hemsida)

 • 1-dec. Start skapande av Byalagets hemsida.

4)   Ekonomisk redovisning för 2016

Margareta Paulin Dalkvist redogjorde för den ekonomiska ställningen.

5)    Revisor utlåtande.

Jonas Nilsson redogjorde för genomgången av Byalagets räkenskaper för 2016.

6)   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötets deltagare godkände verksamheten och beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

7)   Val av styrelse

Nyval 2018:

 • Ordförande: Thord Larsson
 • Kassör: Margareta Paulin Dahlkvist.
 • Sekreterare: Charlotte Weidt

Nyval 2017:

 • Ledamot: Fredrik Jansson
 • Ledamot: Hans Gunnarsson
 • Ledamot: Conny Nyblom
 • Ledamot: Solvej Attlerud
 • Ledamot: Christer Hafvenstein
 • Revisor: Sven Gunnarsson
 • Revisor: Jonas Nilsson

8)   Fastställande av Föreningens firmatecknare.

Årsmötet fastställde att Thord Larsson och Margareta Paulin Dahlkvist är Byalagets firmatecknare.

9)    Villingsbergs framtid och utveckling.

Viktigt att vi bildar en projektgrupp som arbetar med detta.

10)    Väghållning, samfällighet.

Styrelsen utser ansvariga för att sammanställa uppgifter och undersöka om behovet och möjligheten att infoga vägsamfällighet i Byalagets förening för att kunna söka bidrag för väghållningern i Byn. 

11)    Busshållplats status.

Enl. senaste besked från Bosse Björk på Karlskoga Kommun skall hållplatsen i byn vara klar under hösten 2017

12)    Planerade aktiviteter under 2017

 • Vinter, pimpeltävling, (mars-april)
 • 22-april, vårröj.
 • 30-april, vårbrasa.
 • 17-juni, fisketävling.
 • Skapa Projektgrupp för Byns hemsida-historik.: att sammanställa uppgifter och matrl. om Byns historik
 • Valda deltagare till projektgrupp: Esko Kinnunen, Udo Weidt, Sven Gunnarsson, Ove Johansson, Åke Nilsson. Oktober: Höströj.  

13)    Övrigt.

 • Årsmötet ber Christer Hafvenstein om att höra sig för om ev. samarbete med Våtsjöns Stugsamfällighet.
 • Villingsbergs Samfällighets Förening för vatten/avlopp kommer att avvecklas i samband med att byn får kummualt VA, hösdten 2017.
 • Ändring i Byalagets stadgar enl. följande. 
 • Obegränsat antal ledamöter i styrelsen
 • Kravet om att ledamot måste bo i byn/området tas bort.