Byalagets styrelse 2019-20

Styrelse: 

  • Ordförande: Thord Larsson
  • Kassör: Margareta Paulin Dahlwist
  • Sekreterare: Solvej Attlerud

Ledamöter:

  • Conny Nyblom
  • Christer Havfenstein
  • Jonas Nilsson
  • Petra Taaveniku
  •                              Erika Karlsson Sundin

Revisor 2019

           Margareta Carlsson (Sörviken)


Adress: Villingsbergs Byalag

c/o Margareta Paulin Dahlqwist

Villingsberg Norhammar 249

691 94 KARLSKOGA

070-6000999

Dataskyddsförordningen GDPR.

Personuppgifter/-medlemsregister
Föreningens medlemmar registreras endast med namn. * 1  i undantagsfall bostadsadress, Medlemsuppgifter handläggs enbart av föreningens styrelse och används endast som förteckning över antal medlemmar i föreningen
Radering personuppgifter.
Medlem som avslutar medlemskap i föreningen * 2 utsedd ansvarig i styrelsen skall snarast radera samtliga uppgifter om berörd person i föreningens medlemsregister.

Samtycke.

Information om föreningens hantering av personuppgifter meddelas enligt denna skrivelse på Byalagets webb-sida

Information skall muntligt meddelas nya medlemmar i samband med betalning av årsavgift för medlemskap till Byalaget

* 1  - Gäller medlem boende på annan ort.    

* 2 - Föreningens kassör alt. ordförande.


Kontakta oss

Har du några funderingar, frågor byalagets verksamhet eller vill bidra vår hemsida med bilder eller annat material så ta gärna kontakt med vår webmaster!