Byalagets Styrelse 2018-19

Ordförande

Thord Larsson

thord.larsson@helmia.se

Sekreterare

Charlotte Weidt

cw@dlb.se

Kassör

Margareta Paulin Dahlwist

margareta@ekofekt.se

Styrelse ledamöter 2018

  • Conny Nyblom
  • Christer Havfenstein
  • Jonas Nilsson
  • Solvej Attlerud
  • Petra Taaveniku

Revisorer 2018

  • Udo Weidt
  • Stefan Attlerud


Adress: Villingsbergs Byalag

c/o Margareta Paulin Dahlqwist

Villingsberg Norhammar 249

691 94 KARLSKOGA

070-6000999

margareta@ekofekt.se 


Dataskyddsförordningen GDPR.

Personuppgifter/-medlemsregister
Föreningens medlemmar registreras endast med namn. * 1  i undantagsfall bostadsadress, Medlemsuppgifter handläggs enbart av föreningens styrelse och används endast som förteckning över antal medlemmar i föreningen
Radering personuppgifter.
Medlem som avslutar medlemskap i föreningen * 2 utsedd ansvarig i styrelsen skall snarast radera samtliga uppgifter om berörd person i föreningens medlemsregister.

Samtycke.

Information om föreningens hantering av personuppgifter meddelas enligt denna skrivelse på Byalagets webb-sida

Information skall muntligt meddelas nya medlemmar i samband med betalning av årsavgift för medlemskap till Byalaget

* 1  - Gäller medlem boende på annan ort.    

* 2 - Föreningens kassör alt. ordförande.


Kontakta oss

Har du några funderingar, frågor byalagets verksamhet eller vill bidra vår hemsida med bilder eller annat material så ta gärna kontakt med vår webmaster!