Adress: Villingsbergs Byalag

Bildades: 2009-02-22

Org. nr: 802447-8011

Kassör: Margareta Paulin Dahlqwist

Villingsberg Norhammar 249

691 94 KARLSKOGA

E-post: villingsbergs.byalag@gmail.com

Facebook: villingsbergs byalag

Vebbsida: www.villingsbergs-byalag.se


2022-02-13. Byalagets styrelse

Styrelse:

  • Ordförande: 070 7566681: Thord Larsson
  • Kassör: 070 6000999: Margareta Paulin Dahlkvist
  • Sekreterare: 070 7164517: Solvej Attlerud

Ledamöter:

  • 073 0691137: Conny Nyblom.
  • 073 3936630: Christer Havfenstein.
  • 070 5271521: Jonas Nilsson.
  • 073 0460454: Petra Taaveniku.

Revisor 2021

Margareta Carlsson (Sörviken)2022 - Villingsbergs Byalag

Hemsida: www.villingsbergs-byalag.se

Besök 2021 (se nedan)Dataskyddsförordningen GDPR.

Personuppgifter/-medlemsregister
Föreningens medlemmar registreras endast med namn. * 1  i undantagsfall bostadsadress, Medlemsuppgifter handläggs enbart av föreningens styrelse och används endast som förteckning över antal medlemmar i föreningen
Radering personuppgifter.
Medlem som avslutar medlemskap i föreningen * 2 utsedd ansvarig i styrelsen skall snarast radera samtliga uppgifter om berörd person i föreningens medlemsregister.

Samtycke.

Information om föreningens hantering av personuppgifter meddelas enligt denna skrivelse på Byalagets webb-sida

Information skall muntligt meddelas nya medlemmar i samband med betalning av årsavgift för medlemskap till Byalaget

* 1  - Gäller medlem boende på annan ort.    

* 2 - Föreningens kassör alt. ordförande.


Kontakta oss

Har du några funderingar, frågor byalagets verksamhet eller vill bidra vår hemsida med bilder eller annat material så ta gärna kontakt med vår webmaster!